organizowany przez ZO PZŁ w Częstochowie

O XIV edycji Turnieju Przyrodniczo – Łowieckiego

Organizowanego przez Okręgową Radę Łowiecką w Częstochowie

1. CEL TURNIEJU – propagowanie wiedzy o ekologii, przyrodzie i łowiectwie ze szczególnym
uwzględnieniem współczesnej roli łowiectwa w utrzymaniu naturalnego środowiska oraz
tradycji łowieckiej w Polsce.

2. Uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Zasięg turnieju: 

 • Powiat Częstochowski
 • Powiat Kłobucki
 • Powiat Lubliniecki
 • Powiat Myszkowski
 • Powiat Zawierciański

3. ORGANIZATORZY – Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie.

4. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE – Turniej będzie przebiegał w V tematach:
Temat I – konkurs plastyczny ( dla uczniów szkół podstawowych).
Temat II – konkurs wiedzy przyrodniczo – łowieckiej (dla uczniów gimnazjów).
Temat III – konkurs na najlepszą budkę lęgową dla ptaków i najlepszy karmnik dla ptaków
(dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).
Temat IV – zawody strzeleckie (broń pneumatyczna) uczniowie gimnazjów.
Temat V – konkurs fotograficzny (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).

5. BIURO ORGANIZACYJNE – (adres korespondencyjny):

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie
ul. Jasnogórska 102 a 2, 42-200 Częstochowa.
Z dopiskiem „Turniej Przyrodniczo-Łowiecki”.
Adres: e-mail: zo.czestochowa@pzlow.pl

 6. Finał XIV Turnieju Przyrodniczo-Łowieckiego odbędzie się 11 maja 2017 r o godzinie 9:30 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4. Informacje dotyczące turnieju dostępne na stronie Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie lub pod nr tel.: Zdzisław Korzekwa 602 192 067

 

TEMAT I – KONKURS PLASTYCZNY – uczniowie szkół podstawowych

 1. Każda szkoła, której uczniowie wezmą udział w Turnieju, przeprowadzi konkurs plastyczny o tematyce Turnieju. Najlepsze prace (do 10 prac), należy dostarczyć do 22.04.2017r. na adres Biura Organizacyjnego

Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1 wraz z Załącznikiem nr 6 przesłać na adres Organizatora drogą pocztową lub elektroniczną.

 1. Prace należy opatrzyć w metryczkę (na odwrocie pracy), która powinna zawierać: imię, nazwisko, wiek autora, nazwę szkoły i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon kontaktowy, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 2. W finale turnieju wezmą udział najlepsze prace.

 3. Oceny prac na etapach poza szkolnych dokona komisja powołana przez Organizatorów.

 4. Prace plastyczne o tematyce przyrodniczo – łowieckiej oceniać będą dwie osoby, w tym artysta plastyk niezwiązany z żadną reprezentacją gminy biorącą udział w turnieju.

 5. Format pracy A4 lub A3 technika dowolna bez użycia materiałów sypkich.

TEMAT II – KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO – ŁOWIECKIEJ – uczniowie gimnazjów

 1. Każda szkoła (gimnazjum), której uczniowie wezmą udział w Turnieju przeprowadzi test pisemny. Wyniki testu będą podstawą do wyłonienia trzyosobowej reprezentacji gminy.

 2. Do przeprowadzenia etapu I Organizator dostarcza 50 pytań poglądowych

z wiedzy przyrodniczej i łowiectwa.

 1. Reprezentacja gminy może być wyłoniona w inny sposób.

Organizatorzy są przekonani, że gminy biorące udział w Turnieju są zainteresowane wystawieniem najlepszej reprezentacji.

Test jest formą upowszechniania wiedzy przyrodniczo – łowieckiej.

Zgłoszenia reprezentantów gmin do Konkursu Wiedzy należy przesłać do
22 kwietnia 201r. na Formularzu Zgłoszeniowym ,wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych– Załącznik Nr 2 wraz z Załącznikiem nr 6
na adres Biura Organizacyjnego lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zo.czestochowa@pzlow.pl

 1. W Finale, na podstawie testu, zostanie ustalona klasyfikacja uczestników Konkursu Wiedzy. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w teście Jury Turnieju może zarządzić dogrywkę. Dogrywka polegać będzie na odpowiedzi na pytania zadawane przez Jury Turnieju.

Pytania z wiedzy przyrodniczej zostaną opracowane na podstawie podręczników obowiązujących w gimnazjach, a pytania z zakresu łowiectwa na podstawie następujących pozycji:

Słownik języka łowieckiego”, Marek. P. Krzemień, „1000 słów o łowiectwie” – Leksykon Myślistwa od A do Ż, Atlas ptaków Polski Jana Sokołowskiego

Lektura uzupełniająca: Stanisław Godlewski – Vademecum myśliwego,

Mieczysław Mazarski – Łowiectwo w Polsce.

 1. W Jury zasiadać będzie dwóch myśliwych i nauczyciel biologii.

TEMAT III – KONKURS BUDEK LĘGOWYCH – uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych

 1. Każda szkoła przeprowadzi konkurs i wybierze do 10 najlepszych prac , przekaże budki na adres Organizatora do 22.kwietnia 2017r

 2. Prace powinny być opatrzone w metryczkę: imię nazwisko, wiek autora, nazwę szkoły i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz opis uzasadniający przeznaczenie.

 3. Wszystkich uczestników zgłosić należy na odpowiednim Formularzu Zgłoszeniowym, wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik Nr 3 wraz z Załącznikiem nr 6 należy przesłać na adres Organizatora drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 22.kwietnia 2017r.

 4. Budki i karmniki oceniać będą trzy osoby, w tym przynajmniej jeden leśnik.

TEMAT IV – KONKURS STRZELECKI – uczniowie gimnazjum

 1. Każda gmina ma prawo do wystawienia jednego reprezentanta.

 2. W trakcie Finału Turnieju Przyrodniczo – Łowieckim zostanie rozegrany turniej strzelecki z broni pneumatycznej długiej na dystansie 10 m.

 3. Zgłoszenie uczestnika do 22.04.2017r. na Formularzu Zgłoszeniowym, wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik Nr 4 wraz z Załącznikiem nr 6

przesłać na adres Organizatora drogą pocztową lub elektroniczną.

 1. Sędziować będzie dwóch myśliwych mających uprawnienia sędziowskie.

 2. Broń do konkursu zapewnia Organizator.

TEMAT V – KONKURS FOTOGRAFICZNY – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

 1. Każda szkoła przeprowadzi konkurs i wybierze do 10 fotografii o tematyce

przyrodniczo–łowieckiej i dostarczy do 22.04.2017 r., na adres Organizatora.

 1. Każde zdjęcie na odwrocie pracy winno być opatrzone metryczką: imię i nazwisko, wiek ucznia, nazwę szkoły i nazwisko nauczyciela.

3. Format fotografii 24 x 36

4. Uczestników należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym, wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik Nr 5 wraz z Załącznikiem nr 6 i przesłać na adres organizatora drogą pocztową lub elektroniczną.

5. Fotografie oceniać będą trzy osoby, w tym przynajmniej jedna osoba zajmująca się fotografią.

6. Z chwilą przesłania zdjęć do organizatora uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.

PODSUMOWANIE

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatorów.

 2. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych osobowych jej autora przez Organizatorów Turnieju.

 3. Prace plastyczne i fotografie nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.

 4. UWAGA: Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie biorą udział w Turnieju.

 5. Zgłoszenia we wszystkich kategoriach złożone po terminie, tj. 22.04.2017r. nie będą brać udział w Turnieju – decyduje data stempla pocztowego.

6. Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć wraz z zgłoszeniami zgodę na przetwarzanie danych osobowych, załącznik nr 6.

7. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie PZŁ Oddział w Częstochowie.
8. Osoby nagrodzone poinformowane zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną.

9. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach mogą dokonać zmian w regulaminie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

 1. Zdzisław Korzekwa: tel. 602 192 067,

 2. e-mail; korzekwa.aneta@gmail.com.

Sponsorzy

“Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji XIII edycji i zachęcamy do współpracy przy organizacji XIV”.  Zobacz jak zostać sponsorem.